Beleidsplan Stichting Egelopvang de Vallei – 2019-2020

Inleiding

Stichting Egelopvang de Vallei is bij notaris VPVA te Ede opgericht op 18 april 2019 en is dus nog een jonge stichting. In dit beleidsplan leggen wij vast wat het huidige bestuur wil bereiken vanaf de eerste fase van ons bestaan tot eind kalenderjaar 2020.

Onze visie

Onder de Vallei verstaan we globaal het gebied dat bestreken wordt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, waar wel veel egels voorkomen die door tal van oorzaken in de problemen komen maar waarvoor nu nog slechts een beperkte capaciteit is voor opvang en revalidatie.  Particulieren en dierenambulance moeten uitwijken naar veel verderop gelegen egelopvangcentra in bijvoorbeeld Huizen. Niet iedereen is daartoe bereid en dat gaat ten koste van egels die wel degelijk na tijdelijke opvang teruggezet hadden kunnen worden in de natuur. Bovendien zijn bestaande en goed functionerende egelopvangcentra elders in het land gedurende bepaalde perioden van het jaar genoodzaakt egels te weigeren of naar nog verder weg gelegen opvangcentra door te sturen omdat zij zelf ook kampen met capaciteitsproblemen.

Missie

Vanuit deze visie richten wij ons onder meer op de totstandkoming van een permanente opvang in onze regio waar verweesde, zieke, verzwakte en gewonde egels tijdelijk opgevangen kunnen worden totdat zij kunnen terugkeren in de natuur. Voor deze opvang is een ontheffing nodig van de provincie waarbij onze opvang moet voldoen aan de gestelde voorwaarden. In bijlage 1 staat een compleet overzicht van onze doelstellingen zoals omschreven in de statuten  van onze stichting.

Doelstellingen tot eind 2020

 1. We hebben een bankrekening, een KvK-nummer en een website, zijn actief op sociale media
 2. We hebben voldaan aan alle eisen voor stichting met ANBI-status wat betreft belastingdienst
 3. We overleggen een jaarverslag met daarin opgenomen een financieel overzicht van in- en uitkomsten, leningen. Ook legt het bestuur daarin verantwoording af van genomen besluiten tijdens vergaderingen en de manier waarop gedurende het jaar daaraan invulling gegeven is.
 4. We zoeken naar samenwerking met andere initiatieven op het gebied van egelopvang om elkaar te versterken. Dat kan gaan om concrete initiatieven op regionaal, provinciaal en landelijk niveau maar zeker ook om ons netwerk te verstevigen en uit te breiden wat betreft draagvlak, financiële en materiële steun op gemeentelijk en provinciaal (bestuurs)niveau.
 5. We maken ons sterk voor fondswerving, onderzoeken dus mogelijkheden en maken een begin met uitvoering daarvan om daadwerkelijk fondsen te genereren.
 6. We ontwikkelen een plan voor werving en selectie van vrijwilligers en maken een begin met opbouwen van een vrijwilligersnetwerk, zowel wat betreft daadwerkelijke opvang van egels als ondersteuning op het gebied van fondswerving en voorlichting/educatie (bijvoorbeeld basisscholen) .
 7. We werken plannen voor uitvoering van doelstellingen op het vlak van voorlichting en educatie verder uit.

Ambities

Eind 2020 hebben we een locatie gevonden waar de egelopvang concreet gevestigd kan worden en beschikken we over de nodige ontheffing van de provincie voor opvang van egels als inheems, wild dier.

Financiële middelen putten we onder meer uit bijvoorbeeld een kring van vaste donateurs, eenmalige giften, sponsoren en subsidieverstrekkers als regionale en gemeentelijke (semi)overheidsinstanties, eenmalige acties door verkoop van merchandise en door een vergoeding voor les- en voorlichtingsactiviteiten.

We hebben een groep vrijwilligers om ons heen verzameld die met plezier eenmalig of meer structureel (op basis van een vrijwilligersovereenkomst) betrokken is bij diverse activiteiten.

Bijlage 1

Doel van de stichting:

1.a. egels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren;

 1. een zo spoedig mogelijke terugkeer van de egels naar de natuur, daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen;
 2. dat de egels zoveel mogelijk soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen na terugkeer naar de natuur;
 3. waar mogelijk voorlichting te geven over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die egels ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.
 4. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de doelstellingen, zoals in lid 1 vermeld
 5. De stichting zal met de egels geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien
 6. Indien de stichting andere dieren dan egels onder haar hoede heeft, wordt de huisvesting van de eerstgenoemde dieren strikt gescheiden gehouden van de faciliteiten van de stichting
 7. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting is een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat. Een beloningsbeleid is derhalve niet van toepassing

Bijlage 2

Samenstelling bestuur Stichting Egelopvang de Vallei:

Voorzitter: J.H.C. Marcin

Penningmeester: M.C. Sonneveld

Secretaris: C.J.M. van Grootheest-Helms

 

Mailadres: info@egelopvangdevallei.nl

KvK-nr:       74632639

Website:    egelopvangdevallei.nl

RSIN-nr:     859974923